Pravidla GRAPA

Pravidla – Zděchovská GRAPA

 

Kategorie: 

Zděchovská GRAPA – volný závod 2022 se pojede v těchto kategoriích:

AMATÉR - Třída pro začínající amatérské jezdce bez omezení kubatury 

JUNIOR – (125 ccm 2t– 250 4t) od 14 do 19 let 

ŽENY

HOBBY OPEN + MX2

VETERÁN„A“ (40 – 49 let) 

VETERÁN „B“ (50 +)

MX2 + MX1

50 ccm

65 ccm

85 ccm

 

Jezdec svým podpisem na technické kartě (přihlášce na podnik) souhlasí že:

 1. 1) Jsem si vědom/a všech rizik, která souvisí s provozem, volného závodu Zděchovské GRAPA a jsem plně způsobilý/á k právním úkonům.

 2. 2) Platnost prohlášení na pořádání sportovní akce konané ve Zděchově dne 28.8.2022 v prostorách tratě „Zděchovská GRAPA” se účastním dobrovolně a na vlastní riziko při vědomí skutečnosti, že podmínkou účasti je můj dobrý zdravotní stav.

 3. 3) Mám sjednáno úrazové nebo zdravotní pojištění kryjící případně vzniklé škody na zdraví a životě nebo náklady na lékařské ošetření a hospitalizaci.

 4. 4) V případě vzniku majetkové újmy – škody na mé straně v souvislosti s mou účastí nebudu požadovat náhradu vzniklé škody od pořadatele.

 5. 5) Nenastoupím k závodu pod vlivem alkoholu event. jiné návykové látky a rovněž nebudu v průběhu závodu těchto zdraví ohrožujících látek požívat.

 6. 6) Plně odpovídám za chování celého svého doprovodu včetně rodinných příslušníků, jež se pohybují v depu závodních vozidel.

 7. 7) Jsem v plné míře obeznámen/a se sportovními i technickými pravidly tohoto sportovního podniku a v jeho průběhu se jimi budu řídit.

 8. 8) Jsem si vědom/a toho, že si musím počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním prostředí (§ 415 Občanského zákoníku).

 9. 9) Jsem si vědom/a, že v případě porušení této povinnosti jsem právně odpovědný/á za vzniklé škody na životě i zdraví svém, ostatních účastníků akce i třetích osob (§420 odst. 1 Občanského zákoníku) a současně se v takovém případě zříkám vůči pořadateli i ostatním účastníkům všech nároků na náhradu škody.

 10. 10) Potvrzuji, že jsem toto prohlášení přečetl/a a rozumím mu a souhlasím se všemi body tohoto prohlášení.

 11. 11) Nebudu provádět bezdůvodné jízdy po depu, přilehlých pozemcích, trati a areálu závodiště.

Pořadatelé seriálu si vyhrazují právo přeřadit jezdce mezi kategoriemi!!!

Pořadatel závodu se zavazuje že:

Informace o závodnících budou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od závodníků budou užity výhradně pro vnitřní potřebu pořadatele a nebudou poskytnuty třetím osobám

 

Každý účastník volného závodu bude požádán o podpis, v případě nesouhlasu nebude možné jeho vpuštění na trať.

Systém tréninků a jízd:

Trénink bude pro jezdce pouze v kategorii, ve které je do závodu přihlášen. Pokud bude přistižen v jiné kategorii, dojde k jeho vyloučení ze závodu.

Volný trénink se pojede 10 minut dle časového harmonogramu.

Kvalifikační trénink (povinný) se pojede na 15 minut dle časového harmonogramu.

Hlavní závod se pojede na 2 rozjížďky dle časového harmonogramu.

Řazení na start 1. závodu bude probíhat podle kvalifikační jízdy. Od okamžiku, kdy jezdec zaujal své místo u startovacího zařízení, nesmí je již měnit, vrátit se do čekacího prostoru nebo dostat pomoc před startem s výjimkou v kategorii ŽENY, 50ccm, 65ccm a 85ccm.

Cizí pomoc v průběhu závodu není povolena. Výjimku tvoří situace, kdy k poskytnutí pomoci vydá pokyn v zájmu bezpečnosti traťový komisař. Vyjímku mají děti v kategorii 50 ccm a 65 ccm.

Pořadatel závodu je povinen zajistit sanitní vůz vybavený pro poskytnutí první pomoci včetně lékaře. V případě nepřítomnosti sanitního vozu s lékařem je pořadatel povinen přerušit jízdu nebo trénink.

Pokud se změní podmínky tratě nebo to bude vyžadováno bude před každým startem provedeno zaváděcí kolo.

Zkouška startu v tréninku nebude prováděna z důvodu vjíždění na trať od startovacího zařízení.

Ředitel závodu má právo ze své vlastní iniciativy, z naléhavých bezpečnostních důvodu nebo jiných závažných případů zastavit předčasně závod. Jestliže je závod zastaven do první poloviny závodu bude znovu odstartován. Pokud bude zastaven v druhé polovině bere se závod jako dokončený.

Při shodě stejného počtu bodů rozhoduje lepší umístění v druhé v druhé rozjížďce.

Oficiální činovníci budou vypsáni ve zvláštním ustanovení. Ředitel a hlavní časoměřič odpovídají za průběh závodu.

Start

Hromadný start bude proveden s motory v chodu u startovacího zařízení.

Startér drží zelenou vlajku a od této chvíle jsou jezdci povinni dodržovat jeho pokyny do té doby, než jsou všichni jezdci seřazeni u startovacího zařízení. Jakmile jsou všichni jezdci u startovacího zařízení, startér zvedne tabulku ,,15“ a ukazuje ji plných 15 sekund. Po uplynutí 15 sekund ukáže tabulku 5 a startovací zařízení spadne mezi 5 až 10 sekundy poté, co byla ukázaná tabulka ,,5“. Příkaz ke spuštění startovacího zařízení dává startér.

 Do prostoru za startovacím zařízením mají přístup jen jezdci a činovníci závodu. Jezdcům je dovoleno upravovat tento prostor za předpokladu, že nepoužijí žádných nástrojů nebo cizí pomoci v době 10 min. před startem. Je zakázáno jakkoliv polévat startovací místo.  

Všechny motocykly musí být 10 minut před každým startem umístěny v prostoru pro vyčkávání startu. Pokud jezdec lhůtu nedodrží bude nahrazen náhradníkem kterého určí kvalifikace. Proti tomuhle rozhodnutí se nelze odvolat !!

Startovné: 

Vklad pro jezdce vypsaných tříd činí: 1000,- Kč pro jezdce všech tříd včetně pojištění odpovědnosti účastníka akce. Jezdec, který chce startovat ve dvou třídách, zaplatí vklad navýšený o 200,- Kč. Děti v kategorii 50 ccm a 65 ccm mají startovné sníženo na 600,-.

Za nezletilého účastníka závodu podává přihlášku na závodě jeho zákonný zástupce. Po celou dobu konání zákonný zástupce nezletilého závodníka plně odpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

Administrativní přejímka:

Přejímka bude prováděna den před závodem a to od 17:00 hod. do 20:00 hod. a v den závodu od 6:00 hod. do 8:00 hod..

Na přejímce bude kontrolována přilba.

Startovní čísla:

Účastníci jsou povinni nastupovat do závodu s čitelnými čísly. Každý jezdec bude mít povinně zádové číslo, které bude stejné jak na motorce. Při nedodržení nebude jezdec připuštěn do jízd !!

Nezávazné přihlašování bude probíhat online a v případě shodného startovních čísel bude mít přednost startovní číslo dříve přihlášené. Na startovním roštu nesmí být dvě shodná startovní čísla.

Organizátor závodu je oprávněn vzhledem k bezpečnosti závodníků a bezproblémovému průběhu upravit časový rozvrh a starty jednotlivých kategorií. 

Každý účastník závodu spadá pod pravomoc organizátora , jehož pokyny se musí řídit. Každý účastník vstupuje dozávodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí a zříká se nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti se závodem. Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky, duševně kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Výstroj:

Výstroj jezdců musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám.

 Jezdec je povinen používat tyto ochranné pomůcky: přilbu která je označena jednou z oficiálních mezinárodních standardních známek, ochranné brýle musí být použity na každém startu, chránič trupu (hrudi, ramen, zad a horní části paží),  chrániče bérců a kolen, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, boty a rukavice.

Prapory dle řádu motokrosu:

Červený prapor Stop – ukončení závodu nebo tréninku

Černý prapor a tabule s číslem – Stop pro příslušného jezdce

Žlutý prapor v klidu – Nebezpečí- jeď pomalu a obezřetně, zákaz předjíždění

Žlutý prapor – mávání – Bezprostřední nebezpečí – zákaz předjíždění i skákání, připrav se k zastavení

Zelený prapor – volná trať pro start závodu

Černobílá šachovnice – Konec závodu nebo tréninku

Nerespektování žlutého praporu v pohybu jezdcem bude postihováno vyloučením jezdce ze závodu. Proti tomuto trestu se nelze odvolat!!

 

 

 

Rozprava s jezdci

Rozprava s jezdci se bude konat dle časového harmonogramu ve zvláštním ustanovení na startovacím zařízení.

Rozpravy s jezdi se zúčastní následující osoby: ředitel závodu, sportovní komisař, vedoucí traťových komisařů a lékař.

Rozpravy s jezdci se musí zúčastnit všichni jezdci. 

Informace na rozpravě jsou oficiální!! Na následky absence jezdců z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel.

Protest:

Protest může jezdec podat maximálně 30 min. po odjetí dané rozjížďky a po složení částky 5000 Kč. V případě, že bude protest uznán, tak se složená částka vrací a jezdec, proti kterému byl protest vznesen bude vyloučen ze závodu bez náhrady. Vyloučení platí i pro jezdce, který se odmítne podrobit kontrole stroje nebo kontrole zdravotnímu stavu (alkohol aj.).

Účastník závodu, který nedodrží některý z bodů propozic nebo bude ohrožovat nebezpečnou jízdou ostatní účastníky závodu bude vyloučen bez náhrady. Jezdec podpisem přihlášky (technické karty) stvrzuje, že byl s propozicemi závodu seznámen a bude je plně respektovat.

 


Ve Zděchově 1.8.2022                                                                                              ředitel závodu: Janičata Petr

 

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free. Custom text here